top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CONT AUTODOPRAVA S.R.O.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní společnost CONT autodoprava s.r.o. vydává tímto postupem podle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "Podmínky"):

2. SMLUVNÍ STRANY

2.1 CONT autodoprava s.r.o. je obchodní společnost se sídlem Modřice, Hybešova 545, okres Brno- venkov, PSČ 664 42, IČ: 042 45 229, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 88797. dále jako "Dopravce"

2.2 Odesílatelem je fyzická nebo právnická osoba, které CONT autodoprava s.r.o. poskytuje Služby na základě Objednávky podle těchto Všeobecných obchodních podmínek. dále jako"Odesílatel"

3. ROZSAH PLATNOSTI

3.1 Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí všechny obchodní vztahy uzavírané mezi Dopravcem a Odesílatelem. Veškeré obchodní vztahy se obecně řídí právním řádem České republiky, obchodním zákoníkem a Úmluvou CMR, ADR a AETR. Podmínky jsou základní úpravou smluvních vztahů mezi Dopravcem a Odesílatelem, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem, mají před těmito normami přednost.

3.2 Podmínky definují obchodní vztah mezi Dopravcem a Odesílatelem. V souladu s nimi Dopravce poskytuje resp. poskytne Odesílateli Služby za podmínek definovaných těmito Podmínkami.

4. VÝKLAD POJMŮ

4.1 Objednávka je závazný a neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy odeslaný Odesílatelem na vzorovém tiskopise (příloha č. 1 těchto Podmínek), která je jejich nedílnou součástí), Odesílateli on-line prostřednictvím webového formuláře, elektronicky emailem, písemně poštou či faxem nebo předaný Dopravci osobně (dále viz. čl. 5). Odesláním Objednávky Odesílatel schvaluje, že se seznámil a souhlasí se zněním Podmínek a že těmito Podmínkami se řídí smluvní vztahy mezi Dopravcem a Odesílatelem.

4.2 Smlouva je smlouva o přepravě mezi Odesílatelem a Dopravcem, kterou se Dopravce zavazuje Odesílateli, že přepraví věc (zásilku) z určitého místa (místo odeslání) do určitého jiného místa (místo určení), a Odesílatel se zavazuje zaplatit mu úplatu (přepravné). Smlouva je uzavřena:

a) okamžikem doručení akceptace Objednávky Dopravcem Odesílateli

b) naložením zásilky v případě, kdy Odesílatel zašle Dopravci objednávku na jiném formuláři, než je příloha č. 1 těchto Podmínek, kterou Dopravce předběžně potvrdí pod podmínkou, že smluvní vztah mezi Dopravcem a Odesílatelem se bude řídit těmito Podmínkami. Takové potvrzení objednávky Dopravcem na jiném formuláři, než je příloha č. 1 těchto Podmínek je novým návrhem k uzavření smlouvy v souladu s těmito Podmínkami.

c) akceptací nového návrhu k uzavření smlouvy v případě, kdy Odesílatel zašle Dopravci objednávku na jiném formuláři, než je příloha č. 1 těchto Podmínek, kterou Dopravce předběžně potvrdí pod podmínkou, že smluvní vztah mezi Dopravcem a Odesílatelem se bude řídit těmito Podmínkami. Takové potvrzení objednávky Dopravcem na jiném formuláři, než je příloha č. 1 těchto Podmínek je novým návrhem k uzavření smlouvy v souladu s těmito Podmínkami.

Součástí Smlouvy může být i ujednání, podle kterého Dopravce zajistí pro odesílatele komplexní celní odbavení popř. uskladnění zásilky. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto Podmínky.

4.3 Službou se rozumí zajištění přepravy zásilky z místa odeslání do místa určení na základě Smlouvy dle těchto podmínek. Součástí služby může na základě Smlouvy být i zajištění celního dobavení zboží popř. uskladnění zásilky Dopravcem.

5. OBJEDNÁNÍ SLUŽBY

5.1 Objednávku může Odesílatel učinit jedním z těchto způsobů:

a) elektronickou poštou na emailovou adresu objednavky@transcont.cz

b) písemně zasláním Objednávky na adresu sídla Dopravce

c) osobním předáním v sídle Dopravce

5.2 Podmínkou pro naplnění platnosti Objednávky Odesílatele je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři (příloha č. 1 těchto Podmínek). Objednávka je zároveň návrhem na uzavření Smlouvy. K uzavření Smlouvy dojde okamžikem doručení potvrzení Objednávky ze strany Dopravce Odesílateli.

5.3 Odesílatel může Službu objednat i na základě písemné objednávky zaslané faxem nebo elektronicky na jiném formuláři, než je příloha č. 1 těchto Podmínek, kterou Dopravce předběžně potvrdí pod podmínkou, že smluvní vztah mezi Dopravcem a Odesílatelem se bude řídit těmito Podmínkami. Takové potvrzení objednávky Dopravcem na jiném formuláři, než je příloha č. 1 těchto Podmínek je novým návrhem k uzavření smlouvy v souladu s těmito Podmínkami. Smlouva je pak uzavřena buď akceptací nového návrhu Odesílatelem nebo naložením zásilky.

6. CENA SLUŽBY

6.1 Nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, je cena služby stanovena dle ceníku Dopravce platného v době uzavření Smlouvy. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní strany se dohodnou písemně na úpravě ceny.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1 Pokud není sjednána platba v hotovosti ihned na pokladně Dopravce, je Odesílatel povinen uhradit fakturu v plné výši do termínu uvedeném na faktuře. Není-li sjednáno mezi Odesílatelem a Dopravcem něco jiného, je standardní splatnost od data vystavených faktur 14 kalendářních dnů.

7.2 V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, zavazuje se Odesílatel uhradit vedle úroků z prodlení také smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení a od 7. dne prodlení ve výši 0,5 % denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky.

7.3 Povinnost Odesílatele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s poskytováním Služby a odstoupením od smlouvy tím není dotčena.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1 Odstoupit od Smlouvy lze pouze písemnou formou a toto odstoupení je platné dnem doručení písemného odstoupení od Smlouvy druhé smluvní straně.

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.1 Dopravce si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit nebo doplnit, a to zejména při změně souvisejících právních norem nebo při změně způsobu poskytování Služby. Změnu, doplnění a jejich účinnost Dopravce vyhlásí vhodným způsobem. Odesílatel má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných Podmínek, tento nesouhlas sdělit Dopravci ve lhůtě 7 dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění dozvěděl nebo dozvědět mohl. Neučiní-li tak, má se za to, že Odesílatel změny či doplňky akceptoval.

9.2 Dopravce neodpovídá Odesílateli za škodu vzniklou okolnostmi vylučujícími odpovědnost, např. zásahy státu, provozními, dopravními a energetickými poruchami, stávkami či výlukami. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Dopravce po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností.

9.3 Odesílatel se zavazuje neprodleně oznámit Dopravci jakékoliv změny týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti Odesílatele se veškeré pohledávky Dopravce vůči Odesílateli stávají splatnými v den, kdy se Dopravce o této platební neschopnosti dozvěděl.

9.4 Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

9.5 Odesílatel tímto uděluje souhlas Dopravci, aby jako správce zpracovával všechny osobní údaje týkající se jeho osoby, které mu sdělí, a to včetně rodného čísla u osob fyzických a telefonního čísla, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Tento souhlas je dán až do doby jeho písemného odvolání. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí či materiálních prostředků.

9.6 Podmínky jsou zveřejněny po dobu 24 hod. denně na síti internet na adrese: http://www.cont-autodoprava.cz a jsou v tištěné podobě k dispozici v sídle Dopravce.

9.7 Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.10.2018

9.8 Odesílatel se zavazuje vždy písemně upozornit dopravce na povahu přepravovaného zboží, pokud předmětem přepravy jsou ojetá nebo havarovaná motorová vozidla, použité nebo porouchané stroje, výbušniny a třaskaviny, rychlokazitelné zboží. Dopravce upozorňuje odesílatele na nevhodnost vybraných vozidel dopravce k přepravě druhů zboží uvedených v předchozí větě. Při porušení informační povinnosti odesílatele se má za to, že odesílatel trvá na provedení přepravy.

bottom of page